Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Stadgar"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Stadgar


STADGAR FÖR STOP AND GO

Organisations nr: 869000-8829
med hemort i Götene

Bildad 1988

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §           Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet med särskild målsättning att verka för tävlingsdans, anordna motionsdans, danskurser och andra dansarrangemang samt bidra till ett större utbud av aktiviteter där medlemmar kan träffas. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering, droger och doping. Uthyrning i mån av tillgänglighet finns för andra i syftet att främja föreningens ekonomiska intressen.

 

2 §            Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3 §            Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte, medlemsmöten och styrelsen.

 

4 §            Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

 

5 §            Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

 

6 §            Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

7 §            Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

8 §            Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

9 §            Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till verksamhet inom Danssportförbundet och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på föreningsarkivet.

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10 §          Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften för innevarande kalenderåret är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.Hedersmedlem är befriad från medlemsavgiften.

 

11 §          Utträde

Medlem som inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12 §          Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

 

13 §          Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

• har rätt till information om föreningens angelägenheter

• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

 

14 §          Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; utlyses i klubblokalen och i föreningens sociala medier. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna på årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

15 §          Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

16 §          Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast på årsmötesdagen och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet. Medlem under 15 år har rösträtt i målsmans sällskap. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

17 §          Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

18 §          Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

19 §          Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

20 §          Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.    Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.    Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.    Fastställande av dagordning.

6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.    Fastställande av medlemsavgifter nästkommande år.

10.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

11.  Val av

        a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

        b) hälften av styrelsen fyra övriga ledamöter i styrelsen väljs för en tid av 2 år.

        c) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.

        d) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

        e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

12. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

 

21 §          Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämts. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningens lokal och på föreningens sociala medier. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

 

 

VALBEREDNINGEN

 

22 §          Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av två ledamöter. Var av en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen skall i god tid före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Valberedningens förslag ska anslås i samband med kallelsen till årsmötet.

 

REVISORER

 

23 §          Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt delge revisionsberättelse på årsmötet.

 

 

STYRELSEN

24 §          Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, 4 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

 

25 §          Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

•      tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

•      verkställa av årsmötet fattade beslut

•      planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

•      ansvara för och förvalta föreningens medel

•      tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §

•      förbereda årsmöte

 

26 §          Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

27 §          Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

 

Stadgarna reviderades 2018

 

 

 

Inga nyheter är skapade

Medlemskap Stop and Go

 

 Sparbanken Skaraborg

Logo-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter
Website Hit Counter

Postadress:
DK Stop And Go - Danssport
Tommy Svensson, Anderspersgården 4
53392 Lundsbrunn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: tommy_svensson69@telia.com

Se all info